همکاران ما - هیات مدیره

مهدی هراتی

مدیر عامل- رئیس هیئت مدیره

img-5058
عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد معماری - دانشگاه شهید بهشتی تهران

سمیه افشار

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

کارشناسی مکانیک

سعید افشار

عضو هیئت مدیره

همکاران ما - دپارتمان معماری و شهرسازی

حسن یگانگی

img-4423

شاداب زرین گل

img-3667

نگار عابدی

img-3670

حدیث کلانتری

img-3671

سهیلا غفور

img-3666

عطیه امیر حسینی

img-4599

رضا هراتی

img-5063

زهرا ثابتی نژاد

img-5126

وحید کلیایی

img-4426

سینا تسلیمی

img-4945

نجمه موسوی

img-5155

همکاران ما - کادر فناوری اطلاعات و اداری

سلیم ذوالفقاری

img-5144

ناصر ولیدی

img-4484