تهیه طرح امکانسنجی مجموعه اداری- تجاری سوهانک تهران

کارفرما: بخش خصوصی

کاربری: اداری و تجاری

موقعیت: منطقه یک تهران

مساحت: 7682 متر مربع

تعداد طبقات: 15 طبقه روی همکف