ساختمان اداری-تجاری ونک – تقاطع هوشیار

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: تجاری-اداری
موقعیت: تهران، ولیعصر-تقاطع هوشیار
مساحت: 1950 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی امکان‌سنجی
سال:1393