ساختمان شریعتی

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اداری-تجاری-خدماتی
موقعیت: تهران، خیابان شریعتی-دوراهی قلهک
مساحت: 5000 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال:1393