ساختمان مسکونی خیابان جبهه

ساختمان مسکونی خیابان جبهه
کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: مسکونی
موقعیت: تهران،الهیه
مساحت: 2540 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی امکان‌سنجی
سال :1395