شهرک ساحلی پارس

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اقامتی-خدماتی
موقعیت: آمل، شهرستان محمودآباد
مساحت: 67هکتار
عنوان خدمات: مطالعات شهری و طراحی فاز صفر
سال:1394