طراحی نمای ساختمان جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت

کارفرما: جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت
کاربری: اداری
موقعیت: تهران، خیابان فرجام
مساحت: 900 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی و اجرای نما
سال1394