طراحی نمای پروژه اداری-تجاری میرداماد

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اداری- تجاری
موقعیت: تهران، بلوار میرداماد
مساحت: 14900 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی نما
سال:1394