طراحی و مدیریت راهبردی مجموعه اداری-تجاری بانک تجارت

،ساختمان بانک تجارت-تقاطع همت و کردستان
کارفرما: بانک تجارت
کاربری: اداری- خدماتی-اقامتی تجاری
موقعیت: تهران تقاطع بزرگراه‌های کردستان و حکیم
مساحت: 564000
عنوان خدمات: طراحی نقشه های مرحله اول و گرفتن مصوبه کمیسیون ماده پنج
سال1396