طرح امکان‌سنجی چیتگر جنوبی

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: خدماتی-مسکونی
موقعیت: تهران ، بلوار ایران خودرو، محله چیتگر جنوبی
مساحت: 14900 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان سنجی
سال:1395