طرح توسعه بیمارستان دی

طرح توسعه بیمارستان دی
کارفرما: بیمارستان دی
کاربری: درمانی
موقعیت: تهران، خیابان ولیعصر(عج) خیابان توانیر
مساحت: 1840 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1393