طرح ساماندهی میدان اختیاریه

طرح ساماندهی میدان اختیاریه
کارفرما: شهرداری منطقه3
کاربری: مسکونی- تجاری-خدماتی
موقعیت: تهران، میدان اختیاریه
مساحت:
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال: 1394