طرح ساماندهی میدان شیخ بهایی

کارفرما: شهرداری منطقه3
کاربری: مختلط
موقعیت: تهران، میدان شیخ بهایی
مساحت:
عنوان خدمات: مطالعات شهری