طرح موضعی محله قلمستان

کارفرما: شهرداری منطقه 11 تهران
کاربری: مسکونی-تجاری-اداری – خدماتی
موقعیت: تهران، منطقه 11  خیابان قلمستان
مساحت: 30743 مترمربع
عنوان خدمات: طرح موضعی
سال: 1395