مجموعه اداری-تجاری خدماتی بالاور

مجموعه اداری-تجاری خدماتی بالاور
کارفرما: شهرداری منطقه6
کاربری: اداری-تجاری-خدماتی
موقعیت: تهران، چهارراه ولیعصر، تقاطع  بالاور
مساحت:  743مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال1394