مجموعه اداری-تجاری دانشور

مجموعه اداری-تجاری دانشور
کارفرما: مشارکت بخش خصوصی و شهرداری منطقه3
کاربری: اداری-تجاری
موقعیت: تهران، حدفاصل خیابان‌های ونک و دانشور غربی
مساحت: 7150 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1395