مجموعه اداری-تجاری شریعتی-فلسفی

مجموعه اداری-تجاری شریعتی-فلسفی

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: تجاری-اداری
موقعیت: تهران، خیابان شریعتی، تقاطع فلسفی
مساحت:  900 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1395