مجموعه اداری-تجاری صدر

کارفرما: شهرداری منطقه3
کاربری: اداری- تجاری
موقعیت: تهران، تقاطع بزرگراه‌های صدر و مدرس
مساحت: 7000 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1392