مجموعه اداری-تجاری نگین آزادی

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اداری- تجاری- درمانی
موقعیت: تهران، آزادی، چهاراره اسکندری
مساحت: 1133 مترمربع
عنوان خدمات: تهیه نقشه‌های مرحله اول و دوم
سال1393