مجموعه اداری-تجاری پاستور

مجموعه اداری-تجاری پاستور
کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: درمانی-اداری-تجاری
موقعیت: تهران، خیابان بخارست، نبش خیابان هشتم
مساحت: 1019 مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان‌سنجی
سال : 1394