مجموعه تجاری ونک

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: تجاری
موقعیت: تهران، میدان ونک
مساحت: 10405 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی نما
سال1394