طرح موضعی مجموعه شمس اقدسیه

کارفرما: تعاونی مسکن کارکنان ارتش
کاربری: مختلط مسکونی-تجاری و خدمات شهری
موقعیت: تهران، ناحیه6 منطقه1
مساحت: 98240 مترمربع
عنوان خدمات: طرح  موضعی
سال : 1394