مجموعه ویلاهای شخصی

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اقامتی – ویلایی
عنوان خدمات: طراحی  فاز یک