مجموعه پذیرایی یاس

کارفرما: شهرداری منطقه16
کاربری : پذیرایی- خدماتی
موقعیت: تهران،خزانه
مساحت: 4520 متر مربع
عنوان خدمات: مطالعات و تهیه نقشه‌های مرحله اول و دوم
سال1392