مجوعه مسکونی خیابان بهداد

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: خدماتی- مسکونی
موقعیت: تهران، دروس، خیابان شهید کلاهدوز(دولت)، خیابان بهداد
مساحت: 2284مترمربع
عنوان خدمات: طرح امکان سنجی
سال:1394