محور طبیعت

کارفرما: معاونت شهرسازی شهرداری تهران
کاربری: خدماتی-اداری-تجاری
موقعیت: تهران، حدفاصل خیابان افریقا و خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی
مساحت: 14.8 هکتار
عنوان خدمات: طراحی شهری
سال:1394