مرکز تجاری میرداماد

کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: اداری-تجاری
موقعیت: تهران، بلوار میرداماد
مساحت: 6500 مترمربع
عنوان خدمات: باز طراحی نما
سال:1394