مطالعات و طراحی مراحل 1 و 2 دانشکده معماری دانشگاه کاشان

کارفرما: دانشگاه کاشان
کاربری: آموزشی
موقعیت: کاشان
مساحت:  6000مترمربع
عنوان خدمات: طراحی مراحل اول و دوم
سال : 1394