نقشه برداری و طراحی مجموعه ورزشی، خدماتی و گلخانه ای بوستان بهشت مادران

کارفرما: شهرداری منطقه سه تهران

کاربری: خدماتی- ورزشی

موقعیت: تهران بوستان بهشت مادران

عنوان خدمات: نقشه برداری و طراحی فاز یک  و دو

سال:1395