پمپ بنزین دولت

جایگاه سوخت127 تهران
کارفرما: بخش خصوصی
کاربری: خدماتی
موقعیت: تهران، خیابان کلاهدوز، نبش بن‌بست  پروانه
مساحت: 862 مترمربع
عنوان خدمات: طراحی و تهیه نقشه های مرحله اول
سال:1395